Samenwerking en partnerschappen

Solidagro is ervan overtuigd dat lokale samenwerkingsverbanden de beste en meest duurzame resultaten opleveren. Daarom werken we nauw samen met organisaties in België en in het Zuiden.

In België:

 

logo-DGD De Directie – Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) financiert een belangrijk deel van onze projecten in Bolvia,de Filipijnen, Gambia en Senegal. Ook onze educatieve werking krijgt steun van de Belgische Ontwikkelingshulp.
vais-nl Het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) ondersteunt een deel van onze educatieve werking.
VP Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)Sinds 2004 schaart VPWvO zich achter de Millenniumdoelstellingen. Meer bepaald engageert de organisatie zich om tegen 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot zuiver water, met de helft te helpen verminderen.
POV

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt en financiert verschillende werkingen van Solidagro, zoals de jongeren- en volwassenenwerking. Voor ons programma in de Filipijnse Cordillera-regio gaat het partnerschap echter nog een stap verder. Al 18 jaar lang is de provincie een trouwe bondgenoot van de lokale partners (het CDPC-netwerk). Er is regelmatig contact en afgevaardigden van de provincie gaan om de paar jaar op werkbezoek, o.m. om de partners te steunen bij hun werk t.o.v. de lokale overheden en om de werking te evalueren. Omgekeerd worden gasten uit de Cordillera hier ontvangen en gesteund in hun zoektocht naar nieuwe partners of in het aanklagen van de vele schendingen van de mensenrechten ginds.

2015 Coalitie 2015 – De Tijd Loopt: In 2005 besloten 21 NGO’s van de Noord-Zuidbeweging gedurende de volgende 10 jaar de krachten te bundelen rond de Millenniumdoelstellingen. Vanuit één groot ontwikkelingsverhaal, en in een vernieuwde combinatie van onderlinge afstemming, taakverdeling en samenwerking willen ze komen tot het sensibiliseren van het brede publiek, tot een maatschappelijk draagvlak en tot een vergrote politieke slagkracht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2010, halfweg de Millenniumperiode, vond een reeks acties plaats om de status van dit wereldomvattend streven bij het brede publiek kenbaar te maken.
11

11.11.11 – De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: gezamenlijke politieke actie rond ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van het brede publiek voor eerlijker Noord-Zuidrelaties.

Sol

ngo-federatie: de federatie van Vlaamse ngo’s behartigt de gezamelijke belangen van haar leden bij verschillende overheden. Daarnaast ondersteunt ze de leden in hun organisatorische uitdagingen en in hun streven naar kwaliteit.

LOGO dwagulu Dwagulu-Dekkente vzw is een regionale organisatie voor ontwikkelingseducatie die tot doel heeft de dynamiek rond internationale en interculturele solidariteit bij jongeren in en rond Sint-Niklaas te versterken. Samen met Solidagro organiseert ze inleeftrajecten voor de derde graad secundair onderwijs in Sint-Niklaas. Dit traject bestaat uit inleefreizen naar Senegal en Burkina Faso en terugkomreizen naar België.
PROTOS LOGO!RGB PROTOS is een ngo die werkt rond de toegang tot water. Ze ondersteunt processen en projecten rond participatief, rechtvaardig en duurzaam waterbeheer. De uitvoering van de projecten gebeurt in samenwerking met lokale ngo’s, boeren- of gebruikersorganisaties en overheden in het Zuiden. Vanuit haar ervaring met water komt PROTOS ook op voor meer rechtvaardige Noord-Zuidrelaties. Dit gebeurt via vorming, bewustmaking, netwerking en beleidsbeïnvloeding. Op educatief vlak werkt ze samen met Solidagro.
logo-kauri KAURI is een lerend netwerk en kenniscentrum dat de dialoog tussen bedrijven en NGO’s stimuleert rond de thema’s duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch ondernemen.

 

Daarnaast ontvangen we van verschillende steden en gemeenten financiële bijdragen, waaronder van onze thuisbasis stad Sint-Niklaas. Ook de Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg steunen onze projecten, net als enkele stichtingen, bijv. de Stichting Antoon Spinoy.

provincie_antwerpen_logo_RGBdownloadkoepellogo_groot.jpg

 

In het Zuiden

wateraid-logo Water Aid is een Britse ngo gespecialiseerd in watervoorziening, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Water Aid en Solidagro delen eenzelfde regionale visie in West-Afrika. De impact die door samenwerking gerealiseerd wordt op het vlak van leerprocessen en technische uitwisseling, zijn de drijfveren van onze samenwerking. Solidagro werkt binnen het PAISA-programma samen met WaterAid en de lokale partners uit Burkina Faso (AMB, AMUS en SASO) en Mali (AMEPPE, ARAFD, AMPDR).
G 3 W Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) strijdt voor het recht op gezondheid en soevereine ontwikkeling en heeft daarrond projecten in verschillende landen in het Zuiden. In de Filipijnen deelt Solidagro met G3W een landenkantoor en een landenvertegenwoordiger in Manilla, wat de basis vormt voor een duurzame samenwerking. Zo wisselen we ervaringen, vormingen en research uit.
ASTM Action Solidarité Tiers Monde (ASTM). Deze Luxemburgse organisatie is een financiële partner voor onze projecten op de Filipijnen. We delen een landenkantoor in Manila en de plaatselijke assistent-landenvertegenwoordiger. We werken nauw met elkaar samen op het gebied van capaciteitsopbouw en thematisch werk.

 

Share Button