Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Gedragscode

Inleiding

Solidagro is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die voor zichzelf de volgende opdracht heeft geformuleerd (missie). Enkele basiswaarden van Solidagro zijn daarin terug te vinden:

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Wij beschouwen de basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als de motor van verandering in de samenleving. Wij ondersteunen deze beweging door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding. Onze acties zijn gericht op het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met het oog op economische verzelfstandiging.

Wij willen in Vlaanderen jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit.

Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid. We kiezen voor een samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, uitwisseling en dialoog.

Solidagro beschouwt de volgende waarden als de basis voor een integere werking van haar organisatie en als een leidraad voor het handelen van haar individuele medewerkers:

 • Solidariteit wereldwijd
 • Duurzaamheid (milieubewustzijn)
 • Efficiënt gebruik van middelen
 • Correct gebruik van middelen t.o.v. de doelstelling
 • Belangenvermenging vermijden, objectiviteit
 • Respect van mens tot mens (waaronder discreet omgaan met informatie)
 • Transparantie
 • Evenwaardig partnerschap
 • Autonomie partners respecteren
 • Veiligheid tussen mensen, veiligheid van medewerkers en partners
 • Rechtvaardigheid
 • Duurzaamheid relatie partners
 • Bewust omgaan met machtsverhoudingen (waaronder het vermijden van persoonlijk voordeel)
 • Billijkheid, redelijkheid
 • Non-discriminatie : Solidagro werkt zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status[1]

Deze waarden vormen de basis van de gedragscode die hieronder volgt. Het leidende principe van de gedragscode is: “pas toe of leg uit”. Dat betekent dat:

 • Het personeel van Solidagro kent de gedragscode en past ze toe.
 • Vrijwilligers worden op een voldoende wijze geïnformeerd, zodat ze zich kunnen inzetten op basis van de gedragscode van Solidagro (in functie van en in verhouding tot de taken waarvoor ze zich engageren of de verantwoordelijkheden die ze opnemen).
 • In samenwerkingsovereenkomsten met partners worden de nodige elementen van de gedragscode beschreven, zodat partners van Solidagro deze kunnen toepassen.

Naar de top

Gedragscode

1. Realiseren van de missie van Solidagro

Solidagro[2] houdt zich aan de rechten van de mens zoals die vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mede daardoor heeft Solidagro bijzondere aandacht voor de kwetsbaren en kansarmen in de regio’s waar ze actief is.

Solidagro stelt de lange-termijn doelen en de rechten van de doelgroepen voorop in de opmaak en uitvoering van programma’s. Solidagro werkt vanuit een rechtenbenadering[3]. Solidagro wil wereldwijd een actieve solidariteit stimuleren.

Solidagro ondersteunt het agro-ecologisch landbouw- en voedselsysteem en ziet dat als dé weg om het recht op voedsel wereldwijd op een duurzame manier te realiseren. Het industriële landbouwmodel, als dominante systeem wereldwijd, zien we als niet-duurzaam.

Solidagro inventariseert de mogelijke negatieve impact van haar interventies op het vlak van gender, kinderrechten en milieu en neemt maatregelen om deze negatieve impact te voorkomen.

Doelgroepen worden betrokken in alle stappen vanaf de identificatie tot en met de verantwoording van de programma’s.

2. Partnerschappen

De partners van Solidagro zijn mede-eigenaar van de programma’s en de gezamenlijke doelstellingen vormen de leidraad bij de vormgeving van de programma’s.

Partnerrelaties zijn gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen, autonomie van de organisatie en gezamenlijke doelstellingen.

Solidagro wenst langdurige partnerrelaties uit te bouwen, met een evoluerende meerwaarde.

Solidagro streeft naar samenwerking met andere actoren om de impact van haar programma’s te verhogen en/of de effectiviteit en de efficiëntie van acties te vergroten.

In het geval een partner van Solidagro voor programma’s “recht op voedsel” eveneens door andere donoren gefinancierd wordt, dan zal Solidagro de andere donoren uitnodigen om op het niveau van de zuidpartner programma’s in synergie uit te werken. Daardoor kan o.a. kennis op het gebied van monitoring & evaluatie maximaal ten goede komen aan alle partijen.

3. Professionele organisatie en professionele aanpak van de programma’s

Solidagro zet de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in, en gebruikt die correct t.o.v. de missie van de organisatie en t.o.v. de doelstelling van een specifiek programma.

Solidagro werkt aan de kwaliteit van en aan de processen binnen de organisatie en maakt daarvoor jaarlijks een actieplan op. Jaarlijks wordt daarover gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

Solidagro monitort en evalueert de resultaten van de programma’s aan de hand van indicatoren. Bij evaluaties worden externe evaluatoren ingezet.[4]

Solidagro wil een lerende organisatie zijn en stimuleert het leren op alle niveaus van de organisatie: in alle structuren van de organisatie, zowel individueel als collectief. Solidagro deelt haar kennis binnen de sector.

Solidagro past strikte financiële procedures toe en maakt jaarlijks haar financiële rekening openbaar via Nationale bank van België en rapporteert over financieel/administratieve items via www.ngo-openboek.be (het platform van de Belgische erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking). De rekeningen van Solidagro worden jaarlijks door een bedrijfsrevisor (commissaris) geauditeerd.

Solidagro maakt een uitgebreid en begrijpelijk geformuleerd jaarrapport (inhoudelijk en financieel) op en verspreidt dat via haar communicatiekanalen.

Solidagro is bereid tot dialoog met relevante maatschappelijke en politieke actoren over het eigen functioneren.

4. Goed werkgeverschap

Solidagro hanteert duidelijke richtlijnen m.b.t. de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, vrijwilligers en andere partijen waarvoor een verantwoordelijkheid bestaat.

Solidagro streeft naar gelijke kansen voor personeel. Solidagro handelt op basis van het principe van non-discriminatie en streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar personeelsbestand en bij de invulling van leidinggevende posities.

Solidagro leeft in haar interventielanden alle relevante lokale wetgeving voor werkgevers na (o.a. op het vlak van sociale wetgeving, gezondheid, pensioen en belastingen).

5. Goed bestuur

Solidagro voert een actief beleid op het gebied van het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie. Voor partners wordt een risicoanalyse[5] gebruikt, aan de hand waarvan beslist wordt over de wijze (frequentie, audits…) van financiële opvolging door Solidagro.

De bestuursleden van Solidagro zetten zich in op vrijwillige basis. Personeelsleden zijn niet toegelaten als bestuurslid.

In het geval er zich een vermenging van belangen voordoet t.a.v. een bestuurs- of personeelslid, dient het betreffende lid dat te melden aan de voorzitter respectievelijk de verantwoordelijke aan wie hij/zij rapporteert en dient zich vervolgens van beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden.

6. Communicatie en fondsenwerving

Solidagro is lid van de Vereniging van Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be) en leeft de Ethische Code en het Huishoudelijk Reglement van deze vereniging na.

Solidagro past een intern beleid toe om de principes van de General Data Protection Regulation (GDPR) te respecteren.

Solidagro verstrekt volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van de fondsenwerving.

Solidagro verantwoordt kosten voor activiteiten waarvan fondsenwerving het hoofddoel is op een transparante manier als kosten fondsenwerving.

Solidagro hanteert voor beelden en berichten de volgende principes: (1) respect voor de menselijke waardigheid van de betrokken personen (2) de gelijkwaardigheid van alle mensen (3) acceptatie van de noodzaak om solidariteit en rechtvaardigheid te bevorderen.

Voor externe publicaties van Solidagro berusten feiten, meningen en/of beelden op de eigen waarneming of op bronnen die bij Solidagro bekend zijn en betrouwbaar worden geacht. Hoor en wederhoor worden toegepast waar dit geboden is voor het verwerven van de feiten en om eenzijdigheid in de berichtgeving te voorkomen. In zwaarwegende gevallen, bijvoorbeeld die waar de veiligheid van betrokken personen of partnerorganisaties op het spel staat, kan hiervan worden afgeweken.

Registreren van een klacht

Naar de top[1] Zie Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Mensenrechten

[2] Wanneer in de tekst “Solidagro” genoteerd staat, dient dat, zeker als het over programma’s gaat, gelezen te worden als “Solidagro in samenwerking met haar partnerorganisaties”

[3] Zie : Visietekst rechtenbenadering – KIYO-Solidagro-Viva Salud, mei 2019

[4] Zie : alle documenten in het kader van het Evaluation Capacity Building Initiative en de certificering van de evaluatieprocessen van Solidagro door de Dienst Bijzondere Evaluatie

[5] “Risicoanalyse Zuid” en “Audit-decision Tree”

Met steun van

Sluiten