Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Integriteitsbeleid

Integriteit gaat zowel over moraal als over financiën. Morele integriteit gaat over de afwezigheid van zaken zoals intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, machtsmisbruik en belangenvermenging. Financiële integriteit gaat over de verantwoorde verwerving en het verantwoord gebruik van middelen, afwezigheid van fraude en corruptie, etc. 

Solidagro werkt aan haar integriteit door op alle niveaus van de organisatie consistentie en transparantie na te streven. We streven naar een gelijkwaardige en rechtvaardige positie in relatie tot anderen en de omgeving. Een integriteitsbeleid op basis van een dynamisch integriteitscharter herinnert ons aan onze verantwoordelijkheden.

Integriteitscharter

In 2018 ondertekende Solidagro een integriteitscharter die 10 concrete acties omvat om integriteitsschendingen zoveel als mogelijk te voorkomen en indien een schending zich toch zou voordoen deze op te sporen en op een juiste manier te behandelen. Het integriteitscharter en zijn bijhorende acties vind je hier

De integriteitsverantwoordelijke Tim De Roeck, de raadgever integriteit Elisa Tondeleir en de klachtenmanager Paul Verbeke coördineren de uitvoering van het charter. In samenspraak met de medewerkers formuleren ze gepaste maatregelen en actiepunten.

Rollen en verantwoordelijkheden van ons integriteitsbeleid

De integriteitsverantwoordelijke is Tim De Roeck, directeur van Solidagro. De integriteitsverantwoordelijke is verantwoordelijk om vorm te geven aan de punten van het integriteitscharter. Dit bestaat erin om binnen de organisatie een echte cultuur van integriteit te vestigen en in stand te houden door onder andere verbeterpunten te identificeren en een actieplan op te stellen. 

De raadgever integriteit is Elisa Tondeleir, beleidsmedewerker van Solidagro. De raadgever integriteit moet de persoon zijn tot wie elke medewerker of vrijwilliger in de organisatie zich in vertrouwen kan wenden voor advies over integriteit. Zij ondersteunt door, indien gewenst, na te denken over mogelijke vervolgstappen en acties, waarbij actief luisteren centraal staat. De raadgever integriteit is gebonden aan de vertrouwelijkheid, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie (zoals een ernstig en dreigend gevaar voor een persoon of de organisatie) die niet kan worden vermeden zonder die vertrouwelijkheid te schenden.

De klachtenmanager is Paul Verbeke, voorzitter van Solidagro. De klachtenmanager volgt integriteitsklachten ingediend via het eerstelijnsmeldpunt adequaat op. De klachtenmanager controleert en analyseert deze integriteitsklachten en doet dit zo onafhankelijk en vertrouwelijk mogelijk. Op basis van deze analyse stelt de klachtenmanager maatregelen, acties en mogelijks sancties voor. 

Meer info vind je hier

Melding maken van integriteitsschending

0. Informele melding

Je kan ten allen tijde je vermoeden van een integriteitsschending vertrouwelijk bespreken met een medewerker, de klachtenmanager, de raadgever integriteit of een bestuurslid. Zij kunnen je als je dat wil informeren over en begeleiden bij de formele meldingsprocedure. De uitgebreide klachtenbehandelingsprocedure vind je hier

1. Eerstelijnsmeldpunt

Via ons eerstelijnsmeldpunt kan je een integriteitsklacht formeel indienen. Deze klacht betreft iets dat je zelf hebt meegemaakt of iets dat je hebt gezien dat in strijd is met onze gedragscode.

Via deze procedure is een klacht of melding ontvankelijk indien:

 • het betrekking heeft tot integriteitsschendingen begaan door Solidagro, met inbegrip van haar bestuurders, medewerkers en vrijwilligers in uitoefening van hun opdracht. 
 • de klacht of melding werd ingediend door een belanghebbende, zoals elke medewerker, bestuurder, partner en begunstigde van Solidagro.
 • de feiten van de klacht niet langer dan 10 jaar geleden plaatsvonden. 
 • de klacht of melding werd ingediend via het eerstelijnsmeldpunt van Solidagro.
 • de klacht niet anoniem werd ingediend.
 • het niet gaat over een klacht of melding die eerder werd ingediend en waaraan een adequaat gevolg werd gegeven. 

Het meldpunt is hier terug. De melding komt dan aan bij onze klachtenmanager (Paul Verbeke) en onze externe consultant (Birgit De Clerck). 

2. Ontvangstbevestiging 

Na ontvangst van de klacht of melding stuurt de klachtenmanager een ontvangstbevestiging naar de melder. 

3. Het vooronderzoek 

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door Paul Verbeke, de klachtenmanager en voorzitter van Solidagro. Via het vooronderzoek stelt hij vast of er na een melding een onderzoek moet worden gevoerd en beoordeelt hij de ontvankelijkheid van de klacht of melding. 

De klachtenmanager maakt een verslag van het vooronderzoek op. Op basis van zijn bevindingen in verband met de ontvankelijkheid, de echtheid en bewijsbaarheid van de beweerde feiten, maakt de klachtenmanager al dan niet een voorstel van een onderzoek. 

De klachtenmanager voert steeds een onafhankelijke analyse uit en koppelt tijdig terug met de melder. Eventueel toetst hij af met de integriteitsverantwoordelijke (Tim De Roeck) of leden van het bestuur, maar enkel na akkoord van de melder. De raadgever integriteit (Elisa Tondeleir) wordt niet geïnformeerd over het vooronderzoek of het onderzoek van de klacht of melding.

Indien het vooronderzoek uitwijst dat er geen reden is voor een onderzoek, stelt de klachtenmanager de melder hiervan op de hoogte met een beknopte motivatie. 

4. Het onderzoek

Op basis van de feiten en gegevens van het onderzoek wordt beslists welke personen betrokken worden en of het onderzoek intern of extern uitgevoerd zal worden. Discretie en vertrouwelijkheid worden maximaal gegarandeerd. 

De klachtenmanager hanteert steeds de volgende principes:

 • vertrouwelijkheid van informatie;
 • proportionaliteit;
 • behandeling binnen een redelijke termijn;
 • afwezigheid van vooringenomenheid;
 • bescherming van de betrokken partijen. 

De feiten, gevoeligheid, het risico en de complexiteit van de klacht of melding worden steeds getoetst aan deze principes. De klachtenmanager neemt altijd een onafhankelijke, vertrouwelijke en respectvolle positie in ten opzichte van alle betrokken partijen.

Er kan enkel afgeweken worden van het vertrouwelijk houden van de identiteit van de melder na uitdrukkelijke instemming van de betrokken partijen of wanneer de wetgeving dit vereist.  

5. Afhandeling en opvolging van het onderzoek

Als uit het onderzoek blijkt dat er mogelijke strafbare feiten werden gepleegd, kan er advies worden ingewonnen van een interne of externe expert waarna eventueel gerechtelijke stappen zullen worden gezet. Als uit het onderzoek blijkt er geen integriteitsschending werd begaan, wordt geen maatregel opgelegd. 

Gepaste maatregelen worden genomen ten aanzien van de dader. Deze hangen uiteraard af van het onderzoek en kunnen sterk variëren. Gepaste maatregelen zijn onder andere een berisping of waarschuwing, onmiddellijk ontslag, bemiddeling of minnelijke schikking.

Het bepalen van de sanctie gebeurt door de klachtenmanager, eventueel na intern of extern advies.

De uitkomst van het klachtenonderzoek wordt aan de melder en eventueel het slachtoffer van de schending meegedeeld. De redelijke termijn moet hiervoor worden gerespecteerd. De precieze invulling van de follow-up naar het slachtoffer toe hangt af van de feiten, omstandigheden en het resultaat van het onderzoek. In elk geval houdt de klachtenmanager de vinger aan de pols na de afhandeling van de klachtenprocedure.

Met steun van

Sluiten