Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Manifest MAB Bolivia

PUBLIEKE VERKLARING “Laten we ter bescherming van de gezondheid kiezen voor agro-ecologie”

Wegens de noodsituatie op gezondheidsgebied in Bolivia en in de wereld.

DE BOLIVIAANSE AGRO-ECOLOGISCHE BEWEGING “M.A.B” verenigt kleine en middelgrote producenten, niet gouvernementele instellingen, kerkelijke organisaties, burgerverenigingen en verantwoordelijke burgers. Zij verdedigen en beoefenen agro-ecologie en ontwerpen voorstellen ter ontwikkeling van een voedselbeleid dat gebaseerd is op het behoud van de natuurlijke rijkdommen als basis voor leven (de bodem, water, planten en zaden), en dat gefundeerd is op de principes van voedselsoevereiniteit.

Met elke dag die voorbijgaat, wordt het duidelijker dat de COVID-19-crisis versterkt wordt door het huidige economisch-productieve model dat gericht is op extensieve landbouw en veeteelt voor de export. Afgezien van de directe risico’s van dit model voor de volksgezondheid, en voor de kwetsbaarheid van ecosystemen, staat ons een lange rij sociaaleconomische effecten te wachten, waarvan er slechts beetje bij beetje een glimp wordt opgevangen. Deze effecten tonen duidelijk de noodzaak om uit te zoeken hoe we om moeten gaan met deze ernstige situatie in de komende maanden en jaren, door te werken vanuit een holistische visie en aan de opbouw van ware voedselsoevereiniteit.

Andere landen waarderen hun interne productie en sensibiliseren consumenten om nationale landbouwproducten te consumeren. Deze logica moet voorop staan. Het landbouwbeleid moet onze productie en voeding garanderen en ophouden met uitsluitend in te zetten op de agro-industrie, de uitbreiding van de landbouwgrens, en de omzetting van productieve grond in monoculturen voor export of agro-industriële ketens die allemaal gericht zijn op productiviteitsstijging en op de handelsbalans, zonder rekening te houden met de uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoals bodems en bossen.

Dit scenario maakt het op nationaal niveau urgent om opnieuw het nagestreefde model van “ontwikkeling” in vraag te stellen, en wat dit betekent voor sleutelsectoren zoals de agrarische sector en voor het overheidsbeleid. In de huidige crisis stellen we de strategieën van de regering om de ontginning van extensieve landbouwgrond voort te zetten als weg naar “ontwikkeling”, en de gevolgen ervan voor de veerkracht van het voedselsysteem en de voedselsoevereiniteit, diepgaand in vraag.

De kwetsbaarheid die de pandemie in het huidige sociaal-economische model en in het voedselsysteem heeft onthuld, en de moeilijkheid voor de meerderheid van de Boliviaanse bevolking om in hun levensonderhoud te voorzien als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om het virus het hoofd te bieden, brengt ons ertoe om met een kritisch oog te kijken naar dat model en naar programma’s voor “ontwikkeling”, waarbij het leven in al zijn vormen en het behoud van ecosystemen niet centraal staan.

Het huidige model is een ontwikkelingsparadigma dat geen positieve verandering bevordert, maar dat zich kenmerkt  door het ontoereikende beheer van de natuurlijke rijkdommen, gericht op de agro-industrie en exportmarkten voor grondstoffen. Deze trend wordt niet enkel gedreven door de belangen van de agro-industrie, waaronder bedrijfsketens van chemische bestrijdingsmiddelen, zaden en voedselverwerking, maar ook door een verbond tussen deze economisch dominante groepen en de staat.

Vanuit het maatschappelijk middenveld is het belangrijk om solidariteit, wederzijdse acties, broederschap, en het goed samenleven met buren te bevorderen en zo goede menselijke relaties te versterken in de praktijk.

Als maatschappelijk middenveld moeten we de strijd tegen de pandemie op ons nemen en vermijden dat mensen met een laag inkomen het zwaarst worden getroffen. Daarom stellen we aan de gemeentelijke en departementale autoriteiten voor dat ze mechanismen en protocollen voor veiligheid opstellen, rekening houdend met de context waarin deze bescherming zal worden toegepast, voor de bescherming van producenten, opslagpersoneel, transporteurs en consumenten.

Dit is waar de Boliviaanse Agro-ecologische Beweging voor pleit:

 • We eisen dat in deze noodsituatie kleine en middelgrote agro-ecologische producenten op de eerste plaats komen te staan, alsook de ondersteuning van hun  innovatieve strategieën en van korte voedselketens van de producent tot de consument, uitgaande van modellen van een economie gebaseerd op sociale waarden en solidariteit.
 • In de huidige crisis is het noodzakelijk om het Boliviaanse Voedselsysteem in een nieuwe richting te sturen, via dialoogplatformen en allianties tussen producenten, de staat en consumenten op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
 • We raden aan dat de besluitvorming en acties van de overheid op de verschillende niveaus de lokale economieën dienen te versterken, zonder de kleinschalige en gezinslandbouw en de agro-ecologische productie te verzwakken, om de interne markt te bevoorraden en aan de behoeften van een groot deel van de bevolking voldoet via de markten, jaarmarkten, groentewinkels en buurtwinkels, die in tijden van instabiliteit en crisis prioriteit zouden moeten krijgen vanuit het overheidsbeleid.
 • We vragen om de gezondheid van de producenten die hun producten verhandelen in deze sanitaire noodsituatie te beschermen, om hen hiervoor uit te rusten met de nodige hulpmiddelen en om het transport en de doorstroom tussen platteland en stad voor hen te vergemakkelijken.
 • We eisen snelle noodmaatregelen voor de distributie van agro-ecologische voedingsmiddelen aan kwetsbare groepen zoals kankerpatiënten, kinderen met autisme, ouderen en anderen.
 • We eisen dat de departementale en gemeentelijke overheden de nodige beleidsmaatregelen treffen om het platteland te bevoorraden en mechanismen genereren om het vervoer van overtollige producten naar de stedelijke gebieden te vergemakkelijken.
 • We raden aan dat elk initiatief voor stedelijke productie op brede schaal door de overheidsinstanties wordt ondersteund en versterkt door technische assistentie te verlenen en organische productiemiddelen te voorzien voor stedelijke, ecologische en duurzame landbouwproductie, een initiatief dat zou toelaten om voedselschaarste te verlichten en te verminderen.

De maatregelen die we eisen hebben tot doel om te komen tot structurele en veelomvattende antwoorden, om de economische en ecologische gevolgen die door de gezondheidsnoodsituatie veroorzaakt zijn te verlichten, en die op lange termijn invloed zullen hebben op de veerkracht van een agro-ecologische samenleving met voedselsoevereiniteit.

La Paz, 6 april 2020

Ondertekend door de instellingen, organisaties, producenten die deel uitmaken van de M.A.B

 • Stichting TIERRA
 • Nationale Unie van Instellingen voor het werk van Sociale Actie - UNITAS
 • Boliviaanse Sociëteit van Bodemkunde
 • Nationaal Coördinator van Eerlijke Handel Bolivia
 • Oprichting van Gezamenlijk Geïntegreerde Projecten FUNDAPIM
 • Project Promotie Gebruik Azolla
 • Louvain Coopération
 • Stichting Alternativas
 • Slow Food Bolivia
 • Progettomondo MLAL
 • Agroconade
 • Vereniging van Ecologische Producentenorganisaties Bolivia AOPEB
 • Modelboerderij Pairumani (Stichting Simón I. Patiño)
 • Netwerk ECOSAF
 • SOLIDAGRO
 • K’ANCHAY
 • CENDA
 • MIGA
 • Bolivaans Platform tegen Klimaatverandering (PBFCC)
 • Scholen MANQ´A
 • Access Agriculture
 • Nationaal Comité voor Ecologische Producenten met Participatief Garantiesysteem van Bolivia – CONPESPG
 • CIPCA Centrum voor Onderzoek en Promotie van de Boerenbevolking
 • ECOTAMBO
 • Pastoral Social Caritas Arquidiocesana La Paz
 • Stichting Uñatatawi
 • Vereniging AIPA
 • Stichting PRODIASUR
 • Nationaal Bodem Platform voor Duurzame Landbouw
 • Integrale Vereniging van Landbouwproducenten “Wali Suma” A.I.P.A – WS2
 • Stichting Machaqa Amawta
 • Vereniging Agroecología y Fé (AAF)

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO “Por la defensa de la salud desarrollemos la Agroecología”

Ante la situación de la emergencia sanitaria en Bolivia y el mundo.

EL MOVIMIENTO AGROECOLOGICO BOLIVIANO “M.A.B”, que articula a asociaciones y organizaciones de pequeños y medianos productores, instituciones no gubernamentales, organizaciones eclesiales, colectivos ciudadanos y consumidores responsables que defienden y practican la Agroecología como enfoque orientador para la construcción de propuestas de desarrollo de una política agroalimentaria basada en el cuidado de los soportes de la vida (suelo, agua, planta y semillas) y fundamentada en la consecución de la soberanía alimentaria, se manifiesta.

Día que pasa queda más claro que la crisis en la que se encuentra el mundo debido al brote y la expansión del covid-19 es solo el manifiesto de una crisis más profunda, consecuente del actual modelo económico-productivo con un enfoque agroexportador y extensivo del sector agropecuario. Más allá de los riesgos directos para la salud pública, de las personas y de la develada fragilidad de los ecosistemas, nos espera una larga cola de impactos socioeconómicos que recién se van vislumbrando poco a poco, dejando bien marcada la necesidad de cómo enfrentar la gravedad de la situación en los próximos meses y años si no se empieza a trabajar desde una visión holística y de la construcción de una verdadera soberanía alimentaria.

Otros países están valorizando su producción interna y sensibilizando a los consumidores para consumir el producto agrícola nacional. Debe primar esta lógica, asegurar nuestra producción y nuestra alimentación con una política agropecuaria que cese de apostar exclusivamente a la agroindustria, la expansión de la frontera agrícola, a la conversión de tierras productivas en monocultivos para la exportación o las cadenas agroindustriales todos enfocado en el incremento de productividad y en la balanza comercial sin tener en cuenta el agotamiento de los recursos naturales como los suelos y bosques.

Para el panorama interno nacional, este escenario hace urgente volver a despertar cuestionamientos sobre el modelo de “desarrollo” que se persigue y lo que signi­fica para sectores claves como el agropecuario y la política pública respectiva. Partiendo de este contexto de crisis generada por el covid-19, ponemos a debate y cuestionamiento profundo las estrategias del gobierno para perpetuar el agroextractivismo como vía para el “desarrollo” y sus consecuencias para la resiliencia y soberanía alimentaria frente a un momento como este.

La vulnerabilidad que la pandemia ha develado en el actual sistema socioeconómico y alimentario, la di­ficultad para la mayoría de la población boliviana de asegurar su medio de vida a consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente al virus, nos lleva a mirar con ojos críticos aquel modelo de “desarrollo” que se implementa, aquellos programas de “desarrollo”,  que no ponen al centro la vida en todas sus formas y la preservación de los ecosistemas.

El actual modelo es un paradigma de desarrollo que no promueve un cambio en positivo, sino que se centra en el inadecuado manejo de las bases productivas orientados hacia la agroindustria y los mercados de exportación de materias primas. Esta tendencia, no solo es impulsada por los intereses del agro negocio, las cadenas de agroquímicos, semillas y procesamiento de alimentos, sino también desde una alianza entre esos grupos económicos dominantes y el Estado.

Es importante desde la sociedad civil impulsar la solidaridad, las acciones reciprocas la fraternidad la buena convivencia entre vecinos y así fortalecer y practicar las buenas relaciones humanas.

La lucha contra la pandemia debemos asumir todos como sociedad civil y evitar que la población de escasos recursos sea la más afectada, por lo que sugerimos a las autoridades de gobernaciones y municipios establezcan mecanismos y protocolos de bioseguridad diferenciando los distintos escenarios en los que se va a aplicar la protección y control para escoger el que corresponde a la protección humana de productores, personal de acopio, transportistas y consumidores.

Por lo que el Movimiento Agroecológico Boliviano se pronuncia:

 • Exigimos que los y las productoras/es pequeños y medianos en el marco de la producción agroecológica deberán estar en primer lugar como proveedores de alimentos sanos, apoyando las estrategias innovadoras que vienen desplegando y facilitar su articulación en circuitos alimentarios cortos, que corresponden a esta emergencia, enfocadas en modelos de la economía social y solidaria.
 • En el momento actual de la crisis por el COVID-19, es necesario re direccionar el Sistema Alimentario en Bolivia, a través de plataformas de diálogo y alianzas entre productores/as, estado y consumidoresa nivel local, regional y nacional.
 • Recomendamos  que  la toma de decisiones y acciones por parte del gobierno en sus diferentes niveles deben fortalecer las economías locales, sin debilitar la pequeña agricultura familiar y la producción agroecológica,  que es la que en realidad abastece el mercado interno, satisfaciendo las necesidades de gran parte de la población, a través de los mercados, ferias, verdulerías y tiendas barriales y que es la que debería verse priorizada desde la política pública en momentos de inestabilidad y crisis.
 • Pedimos precautelar la salud de los productores/ras que comercializan sus productos en medio de esta emergencia sanitaria, dotándoles de los implementos necesarios facilitándoles el transporte y su transitabilidad.
 • Exigimos acciones rápidas de emergencia, para la distribución de alimentos agroecológicos, a grupos vulnerables como ser enfermos de cáncer, niños con autismo, adultos mayores y otros.
 • Exigir a los Gobiernos departamentales, municipales definir políticas necesarias para abastecer al área rural y generar mecanismos para facilitar el transporte de los productos excedentarios hacia las áreas urbanas.
 • Recomendamos que cualquier iniciativa de producción urbana debe ser ampliamente apoyada y fortalecida por instancias gubernamentales facilitando asistencia técnica y provisión de insumos orgánicos para la producción de una agricultura urbana, ecológica y sostenible, iniciativa que permitirá paliar y mitigar la escasez de alimentos.

 

Estas medidas que exigimos, tienen el objetivo de proponer respuestas estructurales e integrales para mitigar los impactos económicos y ambientales ocasionados por la emergencia sanitaria, que seguirán impactando a largo plazo, como la resiliencia de una sociedad agroecológica con soberanía alimentaria.

La Paz, 6 de abril de 2020

Firman las instituciones, organizaciones, productores/as que conforman el M.A.B.

 • Fundación TIERRA
 • Unión Nacional de Instituciones para el trabajo de Acción Social - UNITAS
 • Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo
 • Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Bolivia
 • Fundación de Proyectos Integrales Mancomunados FUNDAPIM
 • Proyecto Promoción Uso Azola
 • Louvain Cooperation
 • Fundación Alternativas
 • Slow Food Bolivia
 • Progettomondo MLAL
 • Agroconade
 • AOPEB
 • Granja Modelo Pairumani (Fundación Simón I. Patiño)
 • Red ECOSAF
 • SOLIDAGRO
 • K’ANCHAY
 • CENDA
 • MIGA
 • Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)
 • Escuelas MANQ´A
 • Access Agriculture
 • Comité Nacional Productores Ecológicos con SPG de Bolivia - CONPESPG
 • CIPCA  Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
 • ECOTAMBO
 • Pastoral Social Caritas Arquidiocesana La Paz
 • Fundación Uñatatawi
 • Asociación AIPA
 • Fundación PRODIASUR
 • Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible
 • Asociación Integral de Productores agropecuarios “Wali Suma” A.I.P.A – WS2
 • Fundación Machaqa Amawta
 • Asociación Agroecología y Fé (AAF)

 

 

Met steun van

Sluiten