Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Klaar om te starten met onze Belgische programmapartners

Klaar om te starten met onze Belgische programmapartners

27 juni 2022 door Solidagro

Medewerkers van Quinoa en Viva Salud in gesprek

Iedere vijf jaar dienen we bij de federale overheid een ambitieus programma in waarvoor we financiële middelen ontvangen. In 2022 werd een nieuw programma goedgekeurd, geschreven samen met drie Belgische partners: FIAN Belgium (ngo voor het recht op voedsel), Quinoa (ngo voor wereldburgerschap) en Viva Salud (ngo voor het recht op gezondheid). Afgelopen dinsdag 21 juni zaten we voor het eerst na de goedkeuring samen met alle organisaties.

Het programma 22-26 is de rode draad waarin elk van de vier organisaties haar expertise kwijtkan om wereldwijd burgers en sociale bewegingen te versterken ten voordele van een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld. Samen werken we dus aan lokale en globale uitdagingen, elk met onze eigen focus.

Samenwerken in België

In de voormiddag lag de focus op de samenwerking in België. Een enthousiaste groep van zo'n dertig medewerkers ging in dialoog. Voor velen was het een eerste ontmoeting. We namen uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen. Vervolgens wisselden we in kleine groepje uit over een specifiek te bereiken resultaat.

Ons gemeenschappelijk programma in België telt vier doelstellingen:

1. Via onze publiekactiviteiten sensibiliseren we burgers en maken we hen bewust van de kracht om te handelen ten voordele van meer sociale en ecologische rechtvaardigheid

2. We verenigen geëngageerde burgers tijdens collectieve acties en stimuleren uitwisseling en engagement

3. We versterken sociale bewegingen

4. We bereiken beleidsmakers en activeren rond onze standpunten en thema's

Per doelstelling hadden we het vooral over uitwisseling over de rapportage aan de overheid, gezamenlijke activiteiten en het delen van expertise. Het grote enthousiasme om in te zetten op gezamenlijk kennismanagement en de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten belooft veel voor de toekomst.

Gemeenschappelijke globale uitdagingen

In de namiddag zaten de internationale programmamedewerkers samen. Samen werken we zowel in België als in de partnerlanden aan vier beleidsthema's die meer inhoud geven aan de rode draad van ons programma. Elke organisatie neemt de leiding in een zo'n thema en bevordert de uitwisseling van expertise tussen de organisaties. Door expertise uit te wisselen zijn we efficiënter en hebben we een grotere impact. De vier thema's zijn:

1. Viva Salud: Shrinking space: de problematiek rond verkleining democratische ruimte

Sociale bewegingen die zich uitspreken tegen onrecht stuiten op verzet van de bestaande orde. Dat verzet kan gaan van gewelddadige onderdrukking van het maatschappelijk middenveld tot delegitimering en laster. Wij willen optreden tegen de inkrimping van de politieke ruimte en de sociale strijd ondersteunen die wereldwijd steeds meer wordt gecriminaliseerd. We werken aan het herstel van burgerparticipatie.

2. Solidagro: Recht op voedsel en voedselsoevereiniteit

Het recht op voedsel is een fundamenteel mensenrecht en kan worden gegarandeerd door over te schakelen op een agro-ecologisch voedselsysteem in de plaats van het huidige agro-industriële systeem. Agro-ecologie vertrekt van het naleven van de rechten van zowel de producent (waardig werk, inkomen, veiligheid) als de consument (toegang tot eerlijke en gezonde voeding). Daarnaast streven we naar een democratische besluitvorming wat betreft controle over zaden, grond en voedselvoorziening.

3. Quinoa: Dekolonisatie

Een dekoloniale visie op ons werk op institutioneel (positionering in de sector), strategisch (partnerschappen) en operationeel (projecten, inhoud, taal) vlak. 

4. FIAN: Corporate capture: de problematiek rond toenemende machtspositie van multinationals

We treden op tegen bedrijven waarvan de activiteiten een negatieve impact hebben op mensenrechten en democratie.

Een woordje van dank

Bedankt aan programmacoördinator Kathy Bernaerts om deze dag in goede banen te leiden. Ook bedankt aan de vrijwilligers die gezorgd hebben voor lekker eten en de tolken voor de vlotte vertaling.

Labels:

Sluiten